miljøforsikring

Miljøforsikring d​ekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven

Loven gjør bedrifter ansvarlig for miljøskader enten de kan klandres eller ikke. Forsikringen dekker kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var før skaden.

Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at du er ansvarlig for miljøskader, enten du kan klandres eller ikke. Du kan dessuten bli ansvarlig hvis du ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var før skaden.

  • Omfatter all norsk natur – offentlig og privateid
  • Pålegger den enkelte å rydde etter en naturskade og å gjenopprette naturen slik den var før skaden
  • Kan pålegge deg å betale miljøerstatning til staten

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker kostnadene for ansvar du kan komme i etter, f.eks.
•Utslipp fra produksjonsbedrifter, tankbiler/tankbåter eller tanker i grunnen
•Uforutsette skader på grunn av utbygging som truer verneverdige arter
•Feilaktig utnyttelse av skog eller grunn.

Ansvar etter naturmangfoldloven er ikke inkludert i vanlige bedriftsansvarsforsikringer.

Vanlig ansvarsforsikring

  • Dekker kun forurensning, mens miljøforsikringen dekker alle typer naturskade
  • Dekker ikke kostnadene ved å gjenopprette naturen slik den var før skaden
  • Dekker ikke skade på egen grunn (myndighetene kan pålegge deg å gjenopprette naturen på egen grunn)

Skadeeksempler miljøforsikring

Miljøforsikring for en produksjonsbedrift

Som følge av en feil slipper en bedrift ut flere tusen liter giftig væske i en elv. Alt liv i elven drepes. Dette ansvaret er dekket av miljøforsikringen.

Miljøforsikring for en entreprenør/byggherre

En utbygger av et større boligfelt var ikke klar over at det fantes en sjelden salamanderart på området han skulle bygge ut, og må nå gjøre om på sine byggeplaner. Tapet dette medfører dekkes av miljøforsikringen. Flere av de tradisjonelle Norsk Standard-kontraktene legger nå opp til at både entreprenører og byggherrer har et erstatningsansvar dersom det oppstår miljøskade i forbindelse med entreprisearbeider. I NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt står det nå (pkt. 42.3.) at både byggherren og entreprenøren er ansvarlig for skade på miljøet. I tidligere utgaver av NS-kontrakter er ikke miljøskade nevnt.​